I. PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBI CARE CHÍNH (ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ)

II. PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBI CARE PHỤ (THAI SẢN + NGOẠI TRÚ)

III. PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBI CARE NÂNG CAO (TAI NẠN + NHA KHOA)

Menu